ביטוח חבויות

העסק שלך או המקצוע שלך עלול לחשוף אותך לתביעות על ידי לקוחות, עובדים או צד שלישי שנפגעו עקב פעילותך העסקית. ביטוח חבויות הינו ביטוח הכולל מספר ביטוחים שלכולם משותף אחד, תשלום לצד שלישי. ביטוח חבויות הוא סוג של ביטוח הכולל הסכם בין חברת הביטוח למבוטח כי המכסה במקרים שצד שלישי הוא הנפגע, קרי במקרים בהם המבוטח יהיה חייב כסף לצד שלישי בשל תביעה חברת הביטוח היא שתשלם את התביעה. ביטוח חבויות כולל מספר סוגים של ביטוחים, חלקם נבעים מאירוע תאונה וישנם ביטוחי חבויות הנובעים ממחדל או מעשה מקצועי שאינו כרוך באירוע תאונה. ביטוח חבויות כולל ביטוח: ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח אחריות מעבידים, ביטוח כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות המוצר, ביטוח קבלנים.

ביטוח אחריות מקצועית

פוליסת ביטוח זה מכסה אנשי מקצוע כגון רופאים, עורכי דין, רואי חשבון, מהנדסים, אדריכלים וכדומה בפני תביעות שיוגשו נגדם בגין נזק שנגרם כתוצאה מרשלנות מקצועית או מטעות שעשו בעבודתם. פוליסת ביטוח חבויות מכסה גם הוצאות משפטיות כתוצאה של תביעות אלו.

ביטוח אחריות מוצר

מוצר פגום על פי החוק הוא באחריות היצרן, המוכר, המייבא או הספק של מוצר. ביטוח אחריות מוצר מכסה את החבות כלפי צד שלישי שנפגע בגין נזק פיזי או רכוש בשל אותו מוצר פגום. הביטוח מכסה גם הוצאות סבירות להגנה המשפטית.

ביטוח אחריות מעבידים

ביטוח אחריות מעבידים מכסה את חובתך כמעביד כלפי עובדיך בגין כל נזק הנגרם להם עקב עבודתם אצלך או הנובעים מרשלנותך? ביטוח אחריות מעבידים מכסה לכל נזק בגוף או ברכוש ומעבר למה שמכסה ביטוח לאומי. ביטוח אחריות מעבידים מכסה גם הוצאות סבירות להגנה משפטית.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

ביטוח אחריות צד שלישי מכסה כל נזק שנגרם לצד שלישי שאינו עובד שלך, בגין נזק לגופו או לרכושו בשל עבודתך. בנוסף ביטוח זה מכסה הוצאות סבירות להגנה משפטית.

ביטוח חבויות מכסה נזקי גוף רכוש ואף במקרה של נזק כספי שעלול להיגרם לצד שלישי.

להצעת מחיר צור קשר כעת!!!